2021 m biudžeto alternatyvi prekybos sistema

Turinys

  2021 m biudžeto alternatyvi prekybos sistema

  Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos IPCC specialiąją ataskaitą dėl visuotinio atšilimo 1,5 °C [1]— atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo SESV straipsnį, — atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties a straipsnį, — atsižvelgdamas į m. Tarybos reglamentą ES, Euratom Nr. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo [4]— atsižvelgdamas į m.

  2021 m biudžeto alternatyvi prekybos sistema

  Tarybos išvadas dėl m. Parlamentas buvo pasirengęs derėtis dėl DFP, tačiau Taryba iki šiol nevykdė jokių prasmingų derybų su Parlamentu, išskyrus minimalų bendravimą Bendrųjų reikalų tarybos posėdžio metu; kadangi ne kartą pratęstas laikotarpis, per kurį turi būti pasiektas susitarimas Europos Vadovų Taryboje; G.

  Komisija pateikė atnaujintą pasiūlymą dėl kitos DFP; H. DFP; 4.

  2021 m biudžeto alternatyvi prekybos sistema

  Sąjungos biudžetui ir pakenks naujajai Komisijos politinei darbotvarkei; atsižvelgdamas į tai, mano, kad m. Komisijos pasiūlymai dėl nuosavų išteklių yra geras atspirties taškas, kurį reikia iš esmės sustiprinti atsižvelgiant į dabartinius iššūkius ir krizę; primena, kad, kaip nurodyta jo m.

  2021 m biudžeto alternatyvi prekybos sistema

  DFP, jei nebus pasiektas susitarimas dėl ES nuosavų išteklių sistemos reformos, įskaitant naujų nuosavų išteklių krepšelio sukūrimą; 8. EUR finansavimo spragą, taip pat padengti papildomas aplinkos apsaugos, išteklių valdymo ir socialinės adaptacijos priemonių sąnaudas; mano, kad siekiant padėti sumažinti ES išmetamą ŠESD kiekį ir bendrą anglies pėdsaką, pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmas angl. ETS ir ES klimato teisė turėtų visapusiškai prisidėti prie didelės pažangos politinių ir finansinių pastangų srityje; mano, kad teisingai pertvarkai, kuri yra neatsiejama atsako į krizę dalis, reikia teisingo ir tinkamo finansavimo; EUR m.

  2021 m biudžeto alternatyvi prekybos sistema

  2021 m biudžeto alternatyvi prekybos sistema įsipareigojimų asignavimų einamosiomis kainomis; pabrėžia, kad, siekiant amerikos dvejetainis variantas į tebesitęsiančią krizę, be šioje pozicijoje numatytų lėšų reikia didelių papildomų asignavimų; DFP klimato ir biologinės įvairovės aspekto integravimo tikslai turi apimti daugiau nei tam skirtų tikslinių išlaidų dalių lygius, kaip nurodyta tarpiniame pranešime; todėl siekia, kad m.

  BVP; EUR skyrimą sveikatos sektoriaus įmonėms ir 25 mlrd. EUR garantijų fondą, kurį turi finansuoti jo akcininkai; DFP ir atitinkamo teisinio pagrindo priėmimas, neišvengsime pereinamojo laikotarpio tarp dviejų programavimo laikotarpių; DFP susijusią poziciją, kad būtų išsaugoti BŽŪP ir BŽP biudžetai; prašo sustiprinti šių sričių politiką ir ypatingą dėmesį skirti nedidelio masto žemės ūkiui ir smulkiajai žvejybai; atkreipia dėmesį į tai, kad BŽŪP kartu su kitų sričių Sąjungos politika atliks svarbų vaidmenį įgyvendinant su Žaliuoju kursu susijusius užmojus; Komisijos pasiūlyme COMrezultatus; be to, ragina valstybes nares užtikrinti, kad laiku būtų skirta pakankamai išteklių tam, kad toliau 2021 m biudžeto alternatyvi prekybos sistema gerinama Sąjungai teikiamų duomenų ir rodiklių kokybė ir taip būtų visapusiškai laikomasi į rezultatus orientuoto ES biudžeto iniciatyvos principo; primygtinai ragina užtikrinti aukštą duomenų ir rodiklių kokybę, kad būtų galima tinkamai įvertinti BŽŪP; ES išorės politikai skirtą biudžetą, kuris sudarytų sąlygas Sąjungai įveikti jai kylančius iššūkius, primena, kad taika ir solidarumas yra pagrindinės vertybės, kurioms ES biudžete turėtų būti numatyta nuolatinė parama; pabrėžia, kad reikia padidinti Vakarų Balkanų šalims ir rytinėms bei pietinėms kaimyninėms šalims numatytą finansavimą siekiant paremti politines ir ekonomines reformas, taip pat finansavimą kitiems regionams, kuriems reikalinga finansinė parama, kad galėtų vystytis;

  2021 m biudžeto alternatyvi prekybos sistema